Huurovereenkomst, afstand en vrijstelling van aansprakelijkheid

Datum inwerkingtreding: 14 mei 2020

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG. ZE VERMELDT DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SERVICE IN BELGIË EN ZIJN JURIDISCH BINDEND.

Als tegenprestatie voor Uw gebruik van de Services (zoals hieronder gedefinieerd) die door de Operator (zoals hieronder gedefinieerd) worden geleverd, vereist de Operator dat U (“Gebruiker”, “U” of “Uw”) (handelend voor alle familieleden, erfgenamen, agenten, filialen, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden van de Gebruiker) instemt met alle voorwaarden in deze Huurovereenkomst, afstand en vrijstelling van aansprakelijkheid (“Overeenkomst”). 

In dit verband wordt onder “Operator” verstaan: V-Step BVBA.

De services die door Operator worden geleverd omvatten onder andere (1) de huur en/of het gebruik van de elektrische voertuigen die Operator exploiteert (in eigendom of geleased) (“Voertuig” of “Voertuigen”), en (2) alle andere gerelateerde apparatuur, ondersteuning, diensten en informatie die Operator levert of ter beschikking stelt (gezamenlijk de “Services”). 

Daarnaast kan het gebruik van Services het gebruik van een mobiele applicatie (“App”) vereisen die is ontwikkeld door en eigendom is van een leverancier van technologische diensten (de “Technologische Serviceprovider”). Op de App zijn de Servicevoorwaarden van de Technologische Serviceprovider van toepassing, waarmee U uitdrukkelijk hebt ingestemd toen U zich voor de App aanmeldde. Verder begrijpt U en gaat U ermee akkoord dat alle persoonlijke informatie die in het bezit is van de Technologische Serviceprovider en die betrekking heeft op U, inclusief alle namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, wachtwoorden, betalingsinformatie en andere informatie (“Persoonlijke Informatie”) door de Technologische Serviceprovider zal worden bewaard in overeenstemming met zijn Privacybeleid. 

Met betrekking tot Persoonlijke Informatie die door Operator of zijn gelieerde ondernemingen wordt verwerkt in verband met Uw gebruik van de Services en/of het gebruik van een App, verwijzen wij U naar het Privacybeleid van Operator en zijn gelieerde ondernemingen, dat U hier kunt vinden: https://bird.co/privacy.

U dient alle voorwaarden ZORGVULDIG te LEZEN voordat U deze Overeenkomst aangaat. Hier is een gedeeltelijke lijst van een aantal van de voorwaarden die Operator onder Uw onmiddellijke aandacht wil brengen in het geval U een smartphone of een ander apparaat met een klein scherm gebruikt. De woorden die met hoofdletters worden geschreven hebben de betekenis die eraan wordt toegekend op de plaats waar ze in de onderhavige Overeenkomst worden gedefinieerd.

 • DE ONDERHAVIGE OVEREENKOMST BEVAT CLAUSULES VAN AFSTAND EN ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID, BEPALINGEN OMTRENT DE AANVAARDING VAN RISICO’S, EVENALS EEN BINDENDE OVEREENKOMST VAN ARBITRAGE, DIE UW JURIDISCHE RECHTEN EN VORMEN VAN VERHAAL KUNNEN BEPERKEN. VOOR MEER DETAILS VERWIJZEN WE NAAR ARTIKEL 9 EN 15 HIERONDER
 • U moet Uw rit op de App beëindigen aan het einde van de rit. Als U dat niet doet, zult U blijven aangerekend worden. Het maximumtarief voor een enkele rit in dergelijke omstandigheden is € 100 voor 24 uur. Voor meer details verwijzen we U naar Artikel 2.3 hieronder.
 • Na afloop van Uw rit mag het Voertuig niet worden geparkeerd op een verboden parkeerplaats, d.w.z. onbevoegd privé-eigendom, in een afgesloten ruimte, op een wijze die de doorgang blokkeert of in een andere niet-toegelaten niet-publieke ruimte. 
 • Alle toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze die van toepassing is op het verkeer, voetgangers, parkeren en het opladen van Voertuigen) moeten nageleefd worden, met inbegrip van eventuele wetten omtrent het dragen van een helm, indien deze op Uw grondgebied van toepassing zijn. Zie Artikel 1.7.
 • U moet beschadigde of slecht functionerende Voertuigen via de App of e-mail onmiddellijk melden aan Operator.

Operator aanvaardt uitdrukkelijk om het Voertuig te verhuren en de Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk het te huren, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden die in onderhavig document worden beschreven. Behoudens andersluidende indicatie zijn alle geldwaarden die in de onderhavige Overeenkomst worden vermeld, uitgedrukt in euro.

1.   HUUR EN GEBRUIK VAN HET VOERTUIG.

1.1  De Gebruiker is de enige gebruiker van het Voertuig. Operator en de Gebruiker zijn de enige partijen van onderhavige Overeenkomst. De Gebruiker is de enige huurder en als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle algemene voorwaarden in onderhavig document. U erkent dat wanneer U een Voertuig activeert, het Voertuig enkel door U mag worden gebruikt. U mag een derde geen toestemming geven om een Voertuig dat U hebt geactiveerd, te gebruiken.

1.2  De Gebruiker is minstens 18 jaar oud. De Gebruiker verklaart en bevestigt dat hij minstens 18 jaar oud is.

1.3  De Gebruiker is bekwaam om een Voertuig te besturen. De Gebruiker verklaart dat hij/zij bekend is met de werking van het Voertuig, dat hij/zij redelijk bekwaam en fysiek in staat is om het Voertuig te besturen en dat hij/zij de veiligheidsmaterialen die door Operator via de App en/of andere materialen zijn voorzien, heeft gecontroleerd.  Door zijn/haar beslissing om van een Voertuig gebruik te maken, aanvaardt de Gebruiker alle verantwoordelijkheid en alle risico’s van lichamelijke verwondingen of gezondheidsproblemen naar aanleiding van dit gebruik. Het is Uw verantwoordelijkheid om in te schatten of de omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot regen, mist, sneeuw, hagel, ijzel, warmte of onweer, het gebruik van het Voertuig gevaarlijk maken. We adviseren U Uw rijgedrag en de remafstand aan te passen aan de weersomstandigheden, zichtbaarheid, onmiddellijke omgeving en de verkeersomstandigheden.

1.4  Het Voertuig is exclusief eigendom van Operator. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het Voertuig en alle installaties van Operator die ermee gepaard gaan, te allen tijde de exclusieve eigendom van Operator en/of zijn leasegevers/licentiegevers blijven. U mag een Voertuig, een of ander deel van het Voertuig of een andere installatie van Operator niet demonteren of er inscripties op aanbrengen of aanpassen, repareren of beschadigen, geheel of gedeeltelijk en op welke manier dan ook. U mag geen inscripties aanbrengen op eventuele stickers op een Voertuig, noch deze verwijderen, veranderen of beschadigen, op welke manier dan ook. U mag geen Voertuig of andere uitrusting van Operator gebruiken voor publicitaire of commerciële doeleinden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Operator.

1.5  Dienstregelingen en beschikbaarheid van de Voertuigen. De Gebruiker aanvaardt en erkent dat de Voertuigen mogelijk niet 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Voertuigen moeten worden gehuurd tijdens de gebruiksuren en binnen de onderstaande maximale huurtermijnen. Het aantal Voertuigen is beperkt en de beschikbaarheid van Voertuigen is nooit gegarandeerd. De Gebruiker aanvaardt dat Operator van hem/haar kan eisen dat een Voertuig op elk moment wordt terugbezorgd.

1.6  Bedieningsgebied. De Gebruiker stemt ermee in het Voertuig niet te gebruiken, te besturen en/of ermee te rijden in een niet-ritzone of buiten de toegestane servicegebieden en stemt er verder mee in het Voertuig niet te verplaatsen of te vervoeren, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Operator.

1.7  De Gebruiker is verplicht de wetten omtrent het gebruik en/of het besturen van het Voertuig te respecteren. De Gebruiker verbindt zich ertoe alle wettelijke bepalingen na te leven omtrent het gebruik, het besturen, het parkeren, het elektrisch laden en/of in het verkeer brengen van het Voertuig, met inbegrip van alle nationale en plaatselijke wetten en voorschriften en alle regels en reglementen die betrekking hebben op Voertuigen in de zone waar U het Voertuig gebruikt, met inbegrip van alle wetten betreffende het dragen van een helm. De Gebruiker verbindt zich er ook toe beleefd en respectvol te zijn ten opzichte van anderen terwijl hij/zij gebruikmaakt van de Services.

1.8  Verboden gedrag. De Gebruiker aanvaardt het volgende:

 • Operator beveelt U aan geen Voertuig te gebruiken terwijl U een aktetas, rugzak, tas of ander voorwerp dat het Voertuig uit evenwicht kan brengen, extra gewicht toevoegt of de veilige werking ervan in het gedrang kan brengen, transporteert of vasthoudt. Indien U ervoor kiest om een dergelijk voorwerp te gebruiken, doet U dat op eigen risico; Operator beveelt U aan ervoor te zorgen dat het goed op Uw lichaam aansluit of anderszins wordt bevestigd en dat het Uw vermogen om het Voertuig in alle veiligheid te gebruiken, niet aantast.
 • U mag geen voorwerpen op het stuur van het Voertuig plaatsen, zoals tassen of rugzakken.
 • Wanneer U met een Voertuig rijdt, mag U geen mobiele telefoon, draagbare muziekspeler of een ander toestel gebruiken dat U zou kunnen afleiden van het veilig besturen van het Voertuig.
 • U mag het Voertuig niet gebruiken als U onder invloed bent van alcohol, drugs, medicatie of andere substanties die Uw vermogen om een Voertuig in alle veiligheid te gebruiken, in het gedrang zouden kunnen brengen.
 • U mag geen tweede persoon of een kind op een Voertuig transporteren.
 • U mag geen andere mechanismen dan deze die Operator voorziet, gebruiken om het Voertuig te vergrendelen. U mag geen ander slot aan het Voertuig toevoegen of een Voertuig op een andere manier vergrendelen dan overeenkomstig de instructies van Operator. 
 • Het Voertuig mag niet worden geparkeerd op een verboden parkeerplaats. Het Voertuig mag niet geparkeerd worden op een onbevoegd privé-eigendom, in een afgesloten ruimte, op een wijze die de doorgang blokkeert of in een andere niet-toegelaten niet-publieke ruimte. U mag het Voertuig niet parkeren in een zone waar er veel verkeer is en het Voertuig zou kunnen aangereden worden.
 • Het Voertuig moet op een goed zichtbare plek geparkeerd worden, en verticaal geplaatst op de staander.

1.9  Het Voertuig is enkel bedoeld voor een beperkt aantal types gebruik. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig niet te gebruiken om snelheidswedstrijden, 4×4-trajecten, stunts of acrobatie uit te voeren. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig niet te bedienen en/of te gebruiken op niet-verharde wegen, op overstroomd terrein (anders dan normaal stadsverkeer) of op plaatsen waar toegang verboden of illegaal is en er geen gebruik van te maken op een manier die aan derden overlast zou kunnen bezorgen. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig niet te gebruiken voor rekening van anderen en er geen gebruik van te maken in overtreding van een wet, verordening of reglement.

1.10 Gewichts- en laadlimieten. U mag de totale gewichtslimiet voor een Voertuig niet overtreden.

1.11 Geen manipulatie; Geen ongeoorloofd gebruik. U mag de Services niet wijzigen, trachten om er zonder toelating toegang toe te krijgen, noch op een of andere manier anders dan zoals in de onderhavige Overeenkomst beschreven, gebruiken. 

1.12 Melding van schade of ongevallen; verkeersovertredingen en -handhaving. De Gebruiker moet elk schadegeval, ongeval, botsing, materiële schade, lichamelijke verwonding, verkeersovertreding, diefstal of verlies van een Voertuig zo snel mogelijk aan Operator melden. Indien een ongeval lichamelijke verwonding of materiële schade berokkent of een diefstal van een Voertuig inhoudt, moet de Gebruiker hier binnen de 24 uur aangifte van doen bij het lokale politiekantoor. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor elk verkeerd gebruik en de gevolgen ervan, alle verzoeken, klachten, grieven, schade, verlies, aansprakelijkheden, beschadigingen, lichamelijke verwondingen, kosten en uitgaven, sancties, advocaatskosten, vonnissen en gerechtelijke vervolging, onkosten van allerlei aard of van welke orde dan ook met betrekking tot het verlies of de diefstal van een Voertuig.

 • UW AUTOVERZEKERING DEKT SCHADEGEVALLEN WAARBIJ DIT VOERTUIG BETROKKEN IS, OF MATERIËLE SCHADE DIE AAN DIT VOERTUIG WORDT AANGEBRACHT, MOGELIJK NIET. OM NA TE GAAN OF U OVER VERZEKERINGSDEKKING BESCHIKT, MOET U ADVIES INWINNEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ DIE UW AUTO VERZEKERT OF BIJ UW VERZEKERINGSMAKELAAR. VOOR ZOVER U EEN AUTOVERZEKERING OF EEN ANDERE VERZEKERING HEBT DIE EVENTUELE CLAIMS DEKT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT EEN DERGELIJKE VERZEKERING DE HOOFDVERZEKERING IS EN NIET OP BIJDRAGEBETALING BERUST.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat verkeersovertredingen en gerelateerde dagvaardingen, boetes of inbeslagnames voor rekening en risico van de Gebruiker zijn, ook in verband met onjuist of ongeoorloofd parkeren aan het einde van de huurperiode.

De Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat Operator kan meewerken met de wetshandhavingsinstanties om alle nodige informatie te verstrekken die zij kunnen aanvragen of die anderszins vereist kan zijn.

1.13 Aansprakelijkheid van de Gebruiker bij het gebruik van het Voertuig en materiële schade. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig aan Operator terug te bezorgen in dezelfde staat als deze waarin hij deze ontvangen heeft voor de verhuur.  Operator behoudt zich het recht voor om U kosten in rekening te brengen voor schade die U of anderen aan de Voertuigen veroorzaakt/veroorzaken (inclusief vandalisme), waterschade of diefstal, tot de waarde van het Voertuig vermeerderd met administratie- en verwerkingskosten. De Gebruiker is niet verantwoordelijk voor normale slijtage bij normaal gebruik van het Voertuig.

1.14 Elektrisch voertuig. Het Voertuig is een elektrisch voertuig, waarvan de accu regelmatig moet worden opgeladen om te kunnen werken. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig in alle veiligheid en op een voorzichtige manier te gebruiken en te besturen, rekening houdend met het feit dat het Voertuig een elektrisch voertuig is en met alle beperkingen en vereisten die gepaard gaan met dit type voertuig. De Gebruiker begrijpt en aanvaardt elk van de onderstaande punten:

 • Het resterende elektrische laadniveau in het Voertuig zal dalen naarmate het Voertuig wordt gebruikt (afhankelijk van de rijtijd en de afgelegde afstand) en met de vermindering van de elektrische lading van het Voertuig zullen de snelheid en andere functies ervan mogelijk afnemen (of helemaal ophouden).
 • Het elektrische laadniveau van het Voertuig op het moment waarop de Gebruiker de huursessie aanvat, of waarop het Voertuig in werking treedt, is niet gegarandeerd en varieert naargelang het gebruik tijdens elke huursessie.
 • De intensiteit van de vermindering van de elektrische lading tijdens het gebruik van het Voertuig is niet gegarandeerd en varieert naargelang het Voertuig, de verkeersomstandigheden, de weersomstandigheden en andere factoren.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het elektrische laadniveau van het Voertuig te controleren en na te gaan of het voldoende is, voordat hij/zij het Voertuig in werking zet.
 • De afstand en/of de duur van het gebruik van het Voertuig per Gebruiker, voordat de elektrische lading niet langer volstaat, zijn nooit gegarandeerd.
 • Het is mogelijk dat de elektrische lading van het Voertuig op een willekeurig moment tijdens de huursessie van het Voertuig door de Gebruiker uitgeput is en het Voertuig niet langer functioneert, ook voordat de Gebruiker de gewenste bestemming bereikt.

1.15 Niet opladen van het Voertuig. Indien de elektrische lading van het Voertuig tijdens een huursessie uitgeput is, beëindigt de Gebruiker zijn traject, rekening houdend met alle bepalingen van onderhavige Overeenkomst.  

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor elk verkeerd gebruik en de gevolgen ervan, alle verzoeken, klachten, grieven, schade, verlies, aansprakelijkheden, beschadigingen aan eigendommen of brand- of andere schade, lichamelijke verwondingen, kosten en uitgaven, sancties, advocaatskosten, vonnissen en gerechtelijke vervolging, onkosten van allerlei aard of van welke orde dan ook met betrekking tot het opladen of het trachten op te laden van een Voertuig door de Gebruiker. Door ervoor te kiezen een Voertuig op te laden, neemt de Gebruiker de volledige aansprakelijkheid op zich voor alle risico’s, gevaren en onzekerheden die gepaard gaan met deze activiteit, en de Gebruiker erkent dat Operator en eventuele andere Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid (in de zin van onderstaand Artikel 15) niet verantwoordelijk zijn voor eventuele lichamelijke letsels, een of andere vorm van schade of kost die door de Gebruiker wordt aangebracht aan een persoon of materieel goed, met inbegrip van het Voertuig zelf, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken zou hebben met het laden van het Voertuig.

1.16 Vereisten inzake mobiele apparaten en actieve internetverbinding. Tenzij door Operator schriftelijk anders is aangegeven, moet U, om de Services met de App te activeren, gebruikmaken van een smartphone of een ander (mobiel) apparaat dat voldoet aan de technische vereisten en compatibel is met de App. Voor bepaalde functies van de App, zoals de mogelijkheid om zich bij de Technologische Serviceprovider te registreren, het Voertuig te ontgrendelen, te huren en de huur van het Voertuig te beëindigen, is een actieve netwerkverbinding met de App vereist. U bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de kosten van Uw mobiele datacommunicatiediensten. U bent er ook verantwoordelijk voor dat Uw mobiele apparaat voldoende batterijcapaciteit heeft. Noch Operator, noch de Technologische Serviceprovider is verantwoordelijk als U niet in staat bent om het Voertuig te ontgrendelen, te gebruiken of de rit te beëindigen als gevolg van een verloren of onderbroken netwerkverbinding, een defect aan het mobiele apparaat of een lege batterij. U blijft verantwoordelijk voor alle kosten en Operator kan U alle kosten (inclusief huurkosten) tot het eind einde van de rit aanrekenen.

2.   BETALING EN HUURKOSTEN.

2.1  Huurkosten. De Gebruiker mag het Voertuig gebruiken in overeenstemming met de prijs zoals beschreven in de App, die kan bestaan uit een starttarief, vergoedingen op basis van afstand of tijd (waarbij de tijd wordt afgerond naar de dichtstbijgelegen minuut) en/of een vereiste minimumvergoeding. De prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen. In elk geval kunnen de huurkosten en andere vergoedingen toepasselijke belastingen en andere heffingen van lokale overheden inhouden. U zal (via creditcard, betaalkaart of andere overeengekomen betaalmethode) het bedrag van de kosten, zoals in onderhavige Overeenkomst en de App beschreven, in rekening worden gebracht, inclusief eventuele terugkerende betalingen die U kiest.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Operator, naar eigen goeddunken, alle verkeersboetes, takelkosten, sancties en/of vergoedingen namens de Gebruiker rechtstreeks aan de bevoegde autoriteit of de toepasselijke partij betaalt. Indien Operator verplicht is dergelijke vergoedingen of aanverwante kosten te betalen en/of te verwerken, stemt de Gebruiker ermee in dat Operator het betaalde bedrag vermeerderd met een redelijke administratieve kostenvergoeding voor de afhandeling van deze kwesties aan U in rekening mag brengen; U zult van dergelijke kosten of vergoedingen op de hoogte worden gebracht.

In het geval dat Operator gebruikmaakt van een externe incasso- en/of administratieve dienstverlener om boetes, schade, overtredingen van de wet of van deze Overeenkomst, sancties en/of overtredingen op te lossen, gaat de Gebruiker ermee akkoord om alle kosten en incassokosten, inclusief, maar niet beperkt tot, administratieve en juridische kosten, op verzoek en zonder protest aan dergelijke dienstverlener te betalen.

2.2  Verwijzings- en/of promotiecodes

Operator kan naar eigen beoordeling verwijzings- en/of promotiecodes (“Promocodes”) aanmaken die kunnen worden gebruikt voor kortingen of credits op Services of andere door Operator geleverde functionaliteiten of voordelen, met inachtneming van eventuele aanvullende voorwaarden die Operator vaststelt. U gaat ermee akkoord dat Promocodes (i) moeten worden gebruikt voor het beoogde doelpubliek en doel en op rechtmatige wijze; (ii) op geen enkele wijze mogen worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Operator; (iii) te allen tijde door Operator mogen worden uitgeschakeld om welke reden dan ook zonder aansprakelijkheid vanwege Operator; (iv) alleen mogen worden gebruikt op grond van de specifieke voorwaarden die Operator (en voor zover van toepassing, de Technologische Serviceprovider) voor een dergelijke Promocode heeft vastgesteld; (v) niet geldig zijn voor contant geld; (vi) onderworpen kunnen worden aan kwantitatieve of waardebeperkingen; en (vii) kunnen vervallen voordat U de Promocode gebruikt. Operator behoudt zich het recht om credits of andere functionaliteiten of voordelen verkregen door het gebruik van het verwijzingssysteem of de Promocodes door U of een andere gebruiker in te houden of af te trekken indien Operator vaststelt of van mening is dat het gebruik van het verwijzingssysteem of het gebruik of de inwisseling van de Promocode foutief, frauduleus, illegaal of anderszins in strijd is met deze Overeenkomst of specifieke voorwaarden die op dergelijke Promocodes van toepassing zijn.

2.3  Bovengrens van de duur en het bedrag van de huurkosten.  De Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij de huur van het Voertuig binnen de 24 uur nadat hij/zij het in huur heeft genomen, zal deactiveren. De Gebruiker kan vervolgens overgaan tot een nieuwe huursessie. De Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor het op de hoogte zijn van de reeds verstreken rijtijd.  Na teruggave van het Voertuig zullen de gecumuleerde huurkosten aan de Gebruiker aangerekend worden. 

De huurtijd wordt berekend vanaf het moment dat het Voertuig via de App wordt ontgrendeld tot het moment dat de Gebruiker via de App de bevestiging ontvangt dat de rit beëindigd werd. Als U de rit verkeerd beëindigt, kan dit ertoe leiden dat de rit niet wordt beëindigd. Als de rit niet correct wordt beëindigd, wordt de rit voortgezet en blijft de Gebruiker aangerekend worden. Als U, om welke reden dan ook, technische problemen heeft met het beëindigen van een rit, dient U dit onmiddellijk via de App te melden. Het niet melden van een probleem bij het beëindigen van een rit kan leiden tot het blijven aanrekenen van kosten.

Voertuigen (waarvan de rit beëindigd is) die niet binnen 48 uur teruggebracht worden, worden beschouwd als verloren of gestolen, en de Gebruiker kan tot de waarde van het Voertuig vermeerderd met de administratie- en verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Operator mag ook extra servicekosten in rekening brengen voor het huren van meer dan 24 uur wanneer het Voertuig niet verloren of gestolen is.

2.4  Geldige betalingsmethode. Om geregistreerd te zijn voor het gebruik van de Services, moet de Gebruiker een nummer van een geldige creditcard, betaalkaart of prepaidkaart, samen met de vervaldatum ervan, of gegevens van andere geldige betalingsmethode, bezorgen. De Gebruiker verklaart en waarborgt ten opzichte van Operator dat hij/zij bevoegd is om de creditcard, betaalkaart of prepaidkaart of andere betalingsmethode die hij/zij aan Operator bezorgt, te gebruiken. Door Uw betalingsmethode te verstrekken, gaat U ermee akkoord dat Operator gemachtigd is (via de Technologische Serviceprovider en/of een externe betalingsaanbieder) om U in rekening te brengen voor Uw rit en alle andere kosten die door de Gebruiker in het kader van deze Overeenkomst worden gemaakt, met inbegrip van alle van toepassing zijnde overheids- en reglementaire kosten en van toepassing zijnde verkoop- en andere belastingen.

Wanneer U een betalingsmethode verstrekt of overeenkomstig het beleid van Operator, zal ons systeem proberen de door U ingevoerde informatie te verifiëren. We kunnen dit doen door een autorisatiebedrag te verwerken, wat een standaardpraktijk is. Wij brengen U geen kosten in rekening in verband met dit autorisatiebedrag. Als Uw betalingsmethode vervalt en U Uw gegevens niet bijwerkt of Uw account niet annuleert, machtigt U ons om door te gaan met de facturering en blijft U verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen. Wij behouden ons het recht voor om na elke mislukte factureringspoging een nieuwe poging tot facturering te ondernemen met alle betalingsmethode(n) in het bestand. U blijft verantwoordelijk voor al deze bedragen en alle kosten die worden gemaakt in verband met de inning van deze bedragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten voor debetstanden, vergoedingen voor incassobureaus, redelijke advocatenkosten en arbitrage- of gerechtskosten.

Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen een op zijn/haar betalingsmethode aangerekende kost, moet de Gebruiker binnen 10 werkdagen voor het eind van de maand van de betwiste aangerekende kost Operator contacteren en Operator alle informatie over de rit verstrekken die noodzakelijk is om de betwiste kost te identificeren, zoals de datum van de rit en de geschatte begin- en eindtijden van de rit die verband houden met de betwiste aangerekende kost. De Gebruiker verbindt zich ertoe Operator onmiddellijk in te lichten over eventuele wijzigingen aan de betalingsmethode.

Als U hebt ingestemd met automatische of terugkerende betalingen, zullen deze betalingen doorgaan totdat U besluit te annuleren of Uw account beëindigd wordt. U kunt annuleren door de instructies op de App te volgen. Als U annuleert, kunt U het resterende saldo op Uw account gebruiken, maar het is mogelijk dat U de Services niet verder kunt gebruiken totdat U opnieuw een geldige betalingsmethode hebt ingesteld. Operator kan Uw betalingsmethode in rekening blijven brengen voor eventuele aanvullende vergoedingen of kosten die in het kader van deze Overeenkomst worden gemaakt.

2.5  Kosten voor ophaling van het Voertuig. Indien U een Voertuig niet op een geldige plaats kunt afleveren (namelijk, indien U het Voertuig deactiveert op een privé-eigendom, binnen een residentiële afgesloten ruimte of gemeenschap of een andere niet-toegankelijke plaats) en vraagt om het Voertuig door het personeel van Operator te laten ophalen, kan Operator, geheel naar eigen goeddunken, U ophalingskosten aanrekenen. Als een Voertuig dat onder Uw account wordt gebruikt, zonder voorafgaande kennisgeving wordt achtergelaten, bent U verantwoordelijk voor alle ritkosten totdat het Voertuig wordt teruggevonden en gedeactiveerd, vermeerderd met servicekosten om het Voertuig terug te halen. De kosten zijn onderhevig aan wijzigingen.

3.   ANDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

3.1  Veiligheidscontrole. Vóór elk gebruik van een Voertuig moet de Gebruiker een summiere veiligheidsinspectie op het Voertuig uitvoeren, die de controle van de volgende punten inhoudt: (i) of de wielen niet krom getrokken zijn; (ii) de goede werking van het gaspedaal, alle remmen en lampen; (iii) goede staat van het chassis; (iv) voldoende elektrische lading van de accu; en (iv) elk teken van schade, ongewone of overdreven slijtage of andere zichtbare en duidelijke mechanische problemen/behoefte aan onderhoud. De Gebruiker gaat ermee akkoord niet met het Voertuig te rijden als er merkbare problemen zijn en Operator of de Technologische Serviceprovider onmiddellijk op de hoogte te stellen (via de App of zie artikel 7) om Operator te waarschuwen voor enige problemen.

3.2  Verloren of gestolen Voertuig. Een Voertuig kan beschouwd worden als verloren of gestolen indien (a) het Voertuig niet werd teruggebracht op het einde van 24 opeenvolgende uren, (b) het gps-toestel van het Voertuig werd gedeactiveerd, (c) het Voertuig geparkeerd is op een niet-toegestaan privé-eigendom, binnen een afgesloten gebied of op een andere niet-publieke plaats gedurende langer dan tien minuten nadat een traject beëindigd is, (d) het Voertuig meer dan 9 meter beweegt nadat de huursessie is beëindigd en Operator gelooft dat deze beweging niet werd veroorzaakt door een andere Gebruiker of bevoegde derde partij, of (e) indien er zich andere feiten of omstandigheden voordoen die redelijkerwijze en geheel te goeder trouw bij Operator het vermoeden doen rijzen dat het Voertuig verloren of gestolen is. Operator en U gaan ermee akkoord dat de laatste Gebruiker van een Voertuig verantwoordelijk is voor een verloren of gestolen Voertuig, tenzij feiten en omstandigheden voor Operator in zijn redelijke, te goeder trouw vastgestelde vaststelling anders aangeven. Indien Operator een Voertuig als verloren of gestolen beschouwt, heeft Operator de mogelijkheid om alle maatregelen die hij gepast acht te nemen (met betrekking tot de laatste Gebruiker van een Voertuig of anderszins), met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van de terugbezorging en andere gepaste compensatie en schadevergoeding en het indienen van een klacht bij de lokale politiediensten. De Gebruiker stemt ermee in dat de gegevens die door de systemen van Operator worden gegenereerd (met inbegrip van de gegevens die door de Technologische Serviceprovider worden verstrekt) een afdoend bewijs vormen van de gebruiksperiode van een Voertuig door een Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich ertoe het verdwijnen of de diefstal van een Voertuig onmiddellijk of zo snel mogelijk aan Operator te melden.

3.3  Het dragen van een helm; veiligheid. U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van helmen. Operator beveelt aan dat U een helm draagt die voldoet aan de juiste normen (met Snell-, CPSC-, ANSI- of ASTM-goedkeuring) en die de juiste afmetingen heeft, op de juiste wijze is gemonteerd en is bevestigd volgens de instructies van de fabrikant. Operator en de andere Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid (zoals hieronder gedefinieerd in Artikel 15) geven geen garantie voor de kwaliteits- of veiligheidskenmerken van een helm en de Gebruiker gaat ermee akkoord dat geen van de Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid aansprakelijk is voor enig lichamelijk letsel dat door de Gebruiker wordt opgelopen tijdens het gebruik van een van de Services, ongeacht of de Gebruiker al dan niet een helm droeg op het moment dat het letsel zich voordeed. De Gebruiker aanvaardt alle risico’s van het niet dragen van een helm of andere beschermende uitrusting. Het is mogelijk dat de Gebruiker aanvullende veiligheidsmaatregelen of -voorzorgsmaatregelen moet nemen die niet specifiek in deze Overeenkomst zijn vermeld.

3.4  Verkeersstroken voor de Voertuigen. De Gebruiker erkent dat Operator de plaatsen waar met de Voertuigen wordt gereden niet verschaft, noch onderhoudt, en dat Operator niet kan garanderen dat er steeds een veilige plaats is om zich met het Voertuig in het verkeer te bewegen. Wegen, voetpaden, rijstroken die voorbehouden zijn aan voertuigen en verkeerswegen kunnen gevaarlijk worden door weersomstandigheden, door het verkeer of door andere gevaren.

3.5  Beperkingen met betrekking tot de huur van de Voertuigen. De Gebruiker erkent dat Operator geen aanbieder van openbaar vervoer is. Er bestaan andere middelen voor openbaar vervoer en alternatief privévervoer ter beschikking van het algemene publiek en de Gebruiker individueel, onder andere bussen en openbaar treinvervoer, taxi’s en voetpaden. Operator stelt de Voertuigen enkel als nutsvoorziening ter beschikking en het huuraanbod is enkel bestemd voor personen die over de nodige vaardigheden en kwaliteiten beschikken om zelf een Voertuig te besturen en die zich akkoord hebben verklaard met alle algemene voorwaarden van onderhavige Overeenkomst.

4.   Beëindiging. Operator kan, op elk moment en van tijd tot tijd, en zonder toestemming van de Gebruiker, het recht van de Gebruiker om gebruik te maken van de Services, unilateraal stopzetten, geheel naar eigen goeddunken van Operator en zonder enige kennisgeving of reden. De Gebruiker kan zijn/haar gebruik van de Services op elk moment stopzetten, echter met de precisering dat (i) er door Operator geen enkele terugbetaling zal uitgevoerd worden, (ii) de looptijd van deze Overeenkomst in overeenstemming met deze Overeenkomst wordt voortgezet, en (iii) er mogelijk bijkomende kosten aan de Gebruiker zullen aangerekend worden, overeenkomstig onderhavige Overeenkomst. Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden ervan, na elke beëindiging van het recht van de Gebruiker om een van de Services te gebruiken, ongeacht de wijze waarop de Overeenkomst wordt beëindigd.

5.   Vertrouwelijkheid van de informatie; privacybeleid. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle Persoonlijke Informatie die in het bezit is van Operator (of gedeeld wordt met Operator of zijn gelieerde ondernemingen door de Technologische Serviceprovider in overeenstemming met zijn Privacybeleid) en de Technologische Serviceprovider in overeenstemming is met hun respectievelijke privacybeleid. Raadpleeg het Privacybeleid van Operator en zijn gelieerde ondernemingen hier: https://bird.co/privacy

6.   Licentie voor beeld en gelijkenis. Met het oog op een goede en waardevolle tegenprestatie, waarvan de ontvangst en de toereikendheid hierbij worden bevestigd, bevestigt U dat U hierbij bewust, vrijwillig en onherroepelijk: (1) Uw volledige en onvoorwaardelijke toestemming geeft aan Operator en zijn gelieerde ondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden om op elk moment en van tijd tot tijd, zonder enige beperking, Uw verschijning en stem in foto’s, video’s en andere opnamen met betrekking tot Uw gebruik van de Services, op alle websites en voor alle pers-, promotie-, reclame-, publiciteits- en andere commerciële doeleinden, met inbegrip van alle formaten en media, ongeacht of deze nu bekend zijn of in de toekomst worden bedacht, over de hele wereld en tot in het oneindige te gebruiken; (2) aan Operator en zijn gelieerde ondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden (a) het recht toekent om Uw verschijning en stem in verband met Uw gebruik van de Services op elk moment en van tijd tot tijd te fotograferen, te filmen en anderszins op te nemen, (b) alle rechten, auteursrechten, titels en belangen in de resultaten van dergelijke foto’s, video’s en andere opnamen toekent, als een werk dat wordt verhuurd voor auteursrechtelijke doeleinden, en (c) het recht om dergelijke foto’s, video’s en andere opnamen, of enig onderdeel daarvan, en alle gerelateerde merchandising, promoties, reclame en publiciteit te gebruiken, te reproduceren, tentoon te stellen, te distribueren, te verzenden, te wijzigen en te exploiteren, op elk moment en van tijd tot tijd en zoals Operator naar eigen goeddunken kan beslissen; en (3) afstand doet van en alle Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid vrijstelt van en ontheft van alle Klachten (zoals hieronder gedefinieerd in artikel 15) die U hebt of kunt hebben voor laster, smaad, inbreuk op de privacy, het recht op publiciteit, inbreuk op het auteursrecht of schending van enig recht dat door U is toegekend in deze paragraaf.

7. Kennisgeving. Operator kan gecontacteerd worden door een e-mail te sturen naar hello@circ.com of per post op Av. du Bourg. Etienne Demunter 5, 1090, Jette, België.

8. Keuze van het toepasselijk recht; afhandeling van geschillen. De onderhavige Overeenkomst wordt geregeld door het Belgisch recht en moet geïnterpreteerd en toegepast worden op basis van diens bepalingen.

Voor elk geschil betreffende onderhavige Overeenkomst: (i) heeft de partij die in haar gelijk wordt gesteld, het recht haar kosten, uitgaven en advocaatskosten voor een redelijk bedrag (ongeacht of deze in eerste aanleg, in beroep of anders worden gemaakt), die zij aangaat om het geschil op te lossen of af te handelen, terug te vorderen, bovenop eventueel andere schadevergoedingen of interesten waar de partij aanspraak op kan maken; en, behoudens andersluidende dwingende bepalingen van het Belgisch recht; (ii) aanvaardt elke partij de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België) en stemt ermee in dat deze rechtbanken bevoegdheid hebben over elke partij; (iii) moet de plaats van afhandeling van het geschil in Brussel (België) gevestigd zijn.

9. Arbitrage en verzaking van groepsgedingen

GELIEVE DIT HOOFDSTUK ZORGVULDIG NA TE LEZEN. HET KAN UW WETTELIJKE RECHTEN SIGNIFICANT BEÏNVLOEDEN, INCLUSIEF UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

9.1 Initiële geschillenbeslechting Voor de Gebruiker is er bijstand beschikbaar via de App om eventuele bezorgdheden die U kunt hebben met betrekking tot Uw gebruik van een Voertuig en/of onderhavige Overeenkomst, te behandelen. U kunt ook de contactpersonen in Artikel 7 gebruiken. De partijen dienen alle mogelijke inspanningen te leveren om dit bijstandsproces te gebruiken en eventuele geschillen, klachten, vragen of onenigheid af te handelen en te goeder trouw te starten met onderhandelingen.

9.2 Arbitrage In het geval dat de partijen er niet zouden in slagen om tot een oplossing te komen in het kader van de modaliteiten die de bijstand biedt, kan de ene of andere partij een arbitrageprocedure opstarten om de klachten op te lossen, onder voorbehoud van onderstaande voorwaarden en behoudens dwingende andersluidende plaatselijke bepalingen. Meer bepaald, alle klachten die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de huur van een Voertuig, uit de onderhavige Overeenkomst en de relatie tussen de partijen, moeten definitief afgehandeld worden door een arbitrage die geleid wordt door het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI) of door een arbiter of arbitragedienst die in overleg wordt gekozen, krachtens het toepasselijke commerciële arbitragereglement van CEPANI of de in overleg gekozen arbitragedienst, met uitzondering van elke regel of procedure die groepsgedingen regelt of toestaat.

Behoudens dwingende andersluidende bepalingen in het Belgisch recht zal de arbiter, en niet enig staatsagentschap of jurisdictie, exclusief bevoegd zijn om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasbaarheid, uitvoerbaarheid of opmaak van onderhavige Overeenkomst, met name maar niet beperkt tot elke klacht betreffende de nietigheid of mogelijke nietigheid van de integrale of een deel van onderhavige Overeenkomst of betreffende de kwestie of een klacht al dan niet aan arbitrage onderworpen is, af te handelen. De arbiter zal gemachtigd zijn elke schadevergoeding toe te kennen die beschikbaar is in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De toekenning van de arbiter zal schriftelijk en bindend zijn voor de partijen en kan afgesloten worden als een vonnis in elke rechtbank met bevoegde jurisdictie.

Voor zover de indieningskosten voor de arbitrage meer bedragen dan de kosten voor het aanspannen van een rechtszaak, zal Bird de bijkomende kosten betalen. De arbitrageregels laten U in bepaalde gevallen ook toe de advocatenhonoraria terug te vorderen. De partijen begrijpen dat, zonder deze dwingende bepaling, ze het recht zouden hebben een zaak aan te spannen voor de rechtbank en een rechtszaak te hebben met een jury. Verder begrijpen ze dat, in sommige gevallen, de kosten voor de arbitrage hoger kunnen zijn dan de kosten van procesvoering en dat het recht voor bewijsvoering beperkter kan zijn bij arbitrage dan in de rechtbank.

9.3 Locatie De arbitragezetel dient in Brussel gevestigd te zijn.

9.4 Verzaking van groepsgedingen Behoudens dwingende andersluidende bepalingen in de Belgische wet komen de partijen overeen dat elke arbitrageprocedure op individueel niveau zal gevoerd worden en niet als een groepsprocedure of een of andere collectieve actie en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een groepsgeding op te starten of een compensatie op collectieve basis na te streven. U EN BIRD GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE PARTIJ KLACHTEN KAN INDIENEN TEGEN TE ANDERE ENKEL IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EEN EISER OF LID VAN EEN VERMEENDE GROEPSACTIE OF PROCEDURE DOOR DERDEN. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de verzaking van groepsgedingen uiteengezet in deze paragraaf nietig of niet-afdwingbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage kan worden verdergezet op basis van een groepsactie, dan zullen de bepalingen voor arbitrage uiteengezet hierboven volledig ongeldig en nietig geacht worden te zijn en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.

9.5 Geschillen over intellectuele eigendom en vorderingen voor de rechtbank voor kleine vorderingen Niettegenstaande de beslissing van de partijen om alle geschillen op te lossen via arbitrage, kan elke partij een rechtszaak aanspannen voor een rechtbank om zijn intellectuele eigendomsrechten te beschermen (“intellectuele eigendomsrechten” betekent patenten, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en handelsgeheimen, maar geen privacy- of publiciteitsrechten). Elke partij kan ook verzoeken voor schadevergoeding indienen bij een rechtbank voor kleine vorderingen voor geschillen of klachten binnen het toepassingsgebied van de jurisdictie van die rechtbank.

9.6  Recht op terugtrekking. U heeft het recht zich terug te trekken en niet gebonden te worden door de arbitrage en bepalingen inzake verzaking van groepsgedingen die hierboven worden uiteengezet door schriftelijke kennisgeving van Uw beslissing om zich terug te trekken te versturen naar het volgende adres: V-Step BVBA, Av. du Bourg. Etienne Demunter 5, 1090, Jette, België. De kennisgeving moet verstuurd worden binnen 30 dagen na Uw eerste gebruik van de Services volgend op de datum inwerkingtreding van onderhavige Overeenkomst, anders zal U gebonden worden door arbitrage bij geschillen in overeenstemming met de voorwaarden van die paragrafen. De uitoefening van Uw recht op terugtrekking heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van arbitragebepalingen in eerdere versies van deze Overeenkomst waarvan U zich niet heeft teruggetrokken. Indien U zich terugtrekt uit deze bepalingen voor arbitrage, zal Operator er ook niet door gebonden zijn.

9.7 Wijzigingen aan dit artikel Operator zal voorafgaandelijk een schriftelijke kennisgeving van eventuele wijzigingen aan dit artikel verstrekken. Veranderingen zijn slechts van kracht na voorafgaande schriftelijke kennisgeving en gelden in de toekomst enkel voor klachten die na de kennisgevingstermijn ontstaan.

Voor een geschil dat niet ter arbitrage wordt voorgelegd, komen U en Operator overeen dat U zich onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in België. U gaat er bovendien mee akkoord betekening van schriftelijke procedureaktes per post te aanvaarden en doet met onderhavig document afstand van elke vorm van verweer of betwisting van bevoegdheid en plaats die anderszins beschikbaar zouden kunnen zijn.

10.  Afstand en deelbaarheid. Geen enkele afstand met betrekking tot een inbreuk op een bepaling van de onderhavige Overeenkomst houdt een afstand in met betrekking tot een andere inbreuk op of een andere bepaling van onderhavige Overeenkomst. De bepalingen van de onderhavige Overeenkomst zijn onderling onafhankelijk en onderling deelbaar en geen enkele bepaling zal aangetast of ongeldig of niet-toepasbaar gemaakt worden krachtens het feit dat een of meerdere andere bepalingen om welke reden dan ook mogelijk geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-toepasbaar zijn.

11.  Cumulatieve rechtsmiddelen. Alle rechten en rechtsmiddelen die in de onderhavige Overeenkomst toegekend en vermeld worden, zijn cumulatief en niet exclusief en het gebruik van een ervan sluit de beschikbaarheid of de toepasbaarheid van een ander of van enig ander recht of rechtsmiddel dat in de wet voorzien is, niet uit.

12.  Definitieve overeenkomst; Wijziging door operator. Deze Overeenkomst bevat de volledige, definitieve en exclusieve geïntegreerde overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Deze Overeenkomst vervangt alle andere voorafgaande overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, die betrekking hebben op dit onderwerp. Met uitzondering van Artikel 9, dat voorziet in bindende arbitrage en een verzaking van groepsgedingen, behoudt Operator zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te vervangen. De meest recente versie van deze Overeenkomst wordt op de website van Operator geplaatst. U bent verantwoordelijk voor het nakijken van en vertrouwd raken met dergelijke wijzigingen. Als een herziening van deze Overeenkomst, naar eigen goeddunken van Operator, belangrijk is, zal Operator U hiervan op de hoogte stellen door contact met U op te nemen via het e-mailadres dat aan Uw account is gekoppeld of via de App. Het gebruik van de Services door U na een wijziging van deze Overeenkomst vormt Uw aanvaarding van deze Overeenkomst zoals gewijzigd. De tariefvoorwaarden, die op de Website of App vermeld staan, vervangen eventuele tarieven die in de onderhavige Overeenkomst zouden opgenomen zijn. 

13.  Interpretatie van de Overeenkomst. De opschriften van de onderhavige Overeenkomst hebben geen invloed op de interpretatie ervan. Het woord “of” houdt geen enkele connotatie van exclusiviteit in. Het begrip “met inbegrip van” betekent “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. Tenzij uit de context een andere conclusie kan worden getrokken, omvatten de woorden in het enkelvoud of meervoud elk het enkelvoud of het meervoud. Alle voornaamwoorden omvatten zowel de mannelijke als vrouwelijke vorm.

14.  Vrijwillige ondertekening van onderhavige Overeenkomst. De onderhavige Overeenkomst wordt vrijwillig afgesloten, tegen vergoeding en zonder dwang of ongeoorloofde beïnvloeding vanwege of namens Operator. De Gebruiker bevestigt dat hij/zij (a) de onderhavige Overeenkomst heeft gelezen; (b) de voorwaarden en gevolgen van de onderhavige Overeenkomst begrijpt, met inbegrip van de vrijstellingen die er in opgenomen zijn; en (c) zich volledig bewust is van de juridische en dwingende effecten van onderhavige Overeenkomst.

15.  CLAUSULES VAN AFSTAND EN ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID; AANVAARDING VAN RISICO’S.

In ruil voor het gebruik van Services, Voertuigen en andere apparatuur of gerelateerde informatie die door Operator wordt verstrekt, stemt de Gebruiker ermee in om Operator, de Technologische Serviceprovider en al zijn en hun eigenaars, managers, gelieerde ondernemingen, werknemers, aannemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden, en voor zover toegestaan door de wet, elke gemeente (met inbegrip van zijn verkozen en benoemde functionarissen, ambtenaren, werknemers, agenten, aannemers en vrijwilligers) waarin de Gebruiker Services gebruikt, en elke vastgoedeigenaar of exploitant met wie Operator een contract heeft afgesloten voor de exploitatie van de Services en alle eigenaren, managers, gelieerde ondernemingen, werknemers, aannemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden van dergelijke partijen (gezamenlijk de “Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid”) volledig vrij te stellen van, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle “Klachten” die voortvloeien uit of op enige manier verband houden met het gebruik van de Services, Voertuigen, App of gerelateerde apparatuur door de Gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die Klachten die gebaseerd zijn op vermeende nalatigheid, Klachten en/of schending van een expliciete of impliciete garantie van de Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid, met uitzondering van Klachten die gebaseerd zijn op grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid. Dergelijke vrijstellingen zijn bedoeld als algemene en volledige vrijstellingen van alle Claims.

Het begrip “Klachten” is een verzamelnaam voor alle eventuele klachten, persoonlijke letsels, schadeclaims, aansprakelijkheden, geschillen, rechtszaken (op statutaire, contractuele, strafbare basis, wegens onachtzaamheid of andere), procedures, verplichtingen, schulden, privileges of retentierecht, boetes, kosten, financiële sancties, contracten, promesses, lasten, kosten (onder andere advocaatskosten, die in eerste aanleg, beroep of anders worden opgelopen), schadevergoeding (met inbegrip, maar niet beperkt tot, voor persoonlijk letsel, onrechtmatig overlijden, schade aan eigendommen, en letsel aan de Gebruiker of aan derden, indirecte schade, compensatoire of punitieve schadevergoedingen), of schade (gekend of ongekend, ingeroepen of niet ingeroepen, toegegeven, voorwaardelijk of eventueel), die ontstaan in het kader van (a) de Services, met inbegrip van een of meerdere van de Voertuigen, plaatsing, uitrusting, onderhoud, daarop betrekking hebbende informatie, de App, deze Overeenkomst of (b) het gebruik dat de Gebruiker maakt van een of meerdere van voorgaande elementen.

Voor zover wettelijk toegestaan wijzen Operator en alle Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid, als het gaat om het gebruik van de Services, Voertuigen, App of uitrusting door de Gebruiker, elke vorm van uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie af, met inbegrip van garanties rond de kwaliteit van de goederen en de geschiktheid voor een specifiek gebruik. Alle Services, Voertuigen, de App en bijhorende uitrusting worden geleverd “in de staat waarin ze zich bevinden” en “zoals beschikbaar” en de Gebruiker maakt er op eigen risico gebruik van. 

De Gebruiker is zich ervan bewust dat zijn/haar gebruik van de Services, Voertuigen, de App en bijhorende uitrusting gepaard gaat met evidente en niet-evidente risico’s, gevaren en onvoorspelbaarheden, die kunnen leiden tot lichamelijke letsels of het overlijden van de Gebruiker of andere personen en materiële schade kan veroorzaken, en dat deze risico’s, gevaren en onvoorspelbaarheden niet altijd kunnen voorzien of vermeden worden. De risico’s, gevaren en onvoorspelbaarheden omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot:

 • voertuigen en andere voorwerpen;
 • voetgangers;
 • verkeer;
 • verstoorde werking van het Voertuig of een van zijn onderdelen;
 • staat van de wegen;
 • weersomstandigheden;
 • het niet respecteren van de toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik en/of de werking van het Voertuig in de zin van Artikel 1.7;
 • het begaan van een van de verboden handelingen, vermeld in Artikel 1.8;
 • het niet uitvoeren van de vereiste veiligheidscontrole in de zin van Artikel 3.1;
 • het niet dragen van een helm wanneer het dragen van een helm wettelijk vereist is; en
 • nalatige handelingen of nalaten door Operator, elke andere Persoon Vrijgesteld van aansprakelijkheid, de Gebruiker of een derde partij.

De Gebruiker is te allen tijde als enige en geheel verantwoordelijk voor het veilige gebruik van het Voertuig. De Gebruiker erkent dat de Voertuigen machines zijn die storingen kunnen vertonen, zelfs als het Voertuig correct onderhouden wordt, en dat dergelijke storingen lichamelijke letsels kunnen veroorzaken. De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle gerelateerde risico’s, gevaren en onvoorspelbaarheden.

Voor zover de wet dit toestaat, heeft deze vrijstellings- en vrijwaringsovereenkomst betrekking op alle Klachten die verband houden met of voortvloeien uit de enige of gedeeltelijke nalatigheid van Operator, de Partijen Vrijgesteld van aansprakelijkheid, enige Gemeente of enige andere partij. De Gebruiker doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle rechtsvorderingen tegen de Partijen Vrijgesteld van aansprakelijkheid, elke gemeente of elke andere partij die de Gebruiker ten tijde van het gebruik van de Services niet kent of waarvan hij het bestaan in zijn of haar voordeel niet vermoedt, en doet uitdrukkelijk afstand van de rechten van de Gebruiker op grond van enige wetsbepalingen die bedoeld zijn om de ongekende rechtsvorderingen van de Gebruiker in stand te houden. 

AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE GEBRUIKER

Ik verklaar dat ik de algemene voorwaarden van Artikel 15 Clausules van afstand en ontheffing van aansprakelijkheid; Aanvaarding van risico’s heb gelezen en uitdrukkelijk aanvaard en ik erken dat dit artikel mijn rechten en rechtsmiddelen beperkt. Ik geef mijn toestemming voor het feit dat onderhavige Overeenkomst een volledige en onvoorwaardelijke vrijstelling inhoudt voor alle aansprakelijkheid, in de ruimste zin die wettelijk toegestaan is. Ik verklaar en bevestig dat ik vertrouwd ben met het besturen van het Voertuig en dat ik redelijkerwijze bekwaam en lichamelijk in staat ben om het Voertuig te gebruiken.

Ik bevestig dat ik de Gebruiker ben, minstens 18 jaar oud ben, dat ik een helm zal dragen wanneer het dragen van een helm wettelijk vereist is, dat ik geen Voertuig samen met een andere passagier zal gebruiken, dat ik de Wegcode zal respecteren, dat ik op eigen risico zal rijden en dat ik de algemene voorwaarden in onderhavige Overeenkomst heb gelezen en goedgekeurd.