Bạn cần được
trợ giúp?

Truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi

Instagram

@bird

Hỗ trợ

hello@bird.co

Trường đại học

universities@bird.co

Thành phố

city@bird.co

Twitter

@birdride

Báo chí

press@bird.co

Nền tảng

platform@bird.co

Bảo mật

security@bird.co

Nếu bạn có yêu cầu thực thi pháp luật địa phương, vui lòng nhấp vào đây để xem hướng dẫn của chúng tôi.